مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : یکدست ندارد صدا! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) A silent hand بخوانید :
همه تن داده به شب همه لم داده به رؤیای سحر تا که شاید دگری، آرد از صبح خبر! آه... که درد این خفته افتاده ی چند ادامه مطلب مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)...ادامه مطلب
ما را در سایت مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت: 0:30

چکیده : ... با عنوان : فرق غروروتکبر!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The difference between pride and arrogance! Author:mohammad kadkhodaie بخوانید :
تفاوت غرور و تکبر در این است که: غرور:  حس خوب انسانیت و جوانمردی را در تو زنده میکند. و تکبر:  پست و منفور و نامرد و از دیگرانت جدا میکند. Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)...ادامه مطلب
ما را در سایت مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت: 0:30

چکیده : ... با عنوان : مرغان چمن مست شدند!(عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) بخوانید :
باز بهار آمد و مرغان چمن مست شدند. مرغان زمستان و خرانی همگی پست شدند آنانی که بودند... ادامه مطلب مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)...ادامه مطلب
ما را در سایت مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت: 0:30

چکیده : ... با عنوان : نتیجه ازدواج سفید سیاه است!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) White marriage is black! Author:mohammad kadkhodaie بخوانید :
تو  انسانی و نمیتوانی  تنها بخودت فکر کنی نتیجه ی  ازدواج سفید کودکانی ست با سرنوشت سیاه! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)...ادامه مطلب
ما را در سایت مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت: 0:30

چکیده : ... با عنوان : همبستگی ماهیها!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Solidarity of fishes! Author: Mohammad Khodkhodaie بخوانید :
اگر میلیاردها ماهی کوچک دریا دست به دست هم داده و همبسته شوند چون  نهنگی نیرومند خواهند شد که: مقتدرترین کشتیهای ماهیگیری دنیا را نابود خواهند کرد! Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.i مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)...ادامه مطلب
ما را در سایت مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت: 0:30

چکیده : ... با عنوان : شنا در قفس چشمانش! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Swim in the cage of her eyes! Poem: Mohammad Khodkhodaie بخوانید :
من همیشه، در اندیشه ی  زیباترین چیز جهان بوده ام بهترین چیز، شنا در قفس چشم تو است بهترین چیز،  شفا از نفسِ ادامه مطلب مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)...ادامه مطلب
ما را در سایت مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت: 0:30

چکیده : ... با عنوان : ریزش ظلم! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) The fall of oppression! Poem: Mohammad Khodkhodaie بخوانید :
در خیزش  ما ریزش  ظلم است ای مردم  افسرده هنگامه ی  شورش و قیام است Mohammad-erfan.mihanblog.com Sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)...ادامه مطلب
ما را در سایت مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت: 0:30

چکیده : ... با عنوان : وقتی سال نوشود!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Waiting for the New Year! Author: Mohammad Khodkhodaie بخوانید :
با بی صبری منتظریم تا سال را نو کنیم. غافل از اینکه نه عمر ما نو میشود. و نه مرام و روش و منش ما که وابسته به عادات و رنجشهای کهنه ای ست که همچنان  به آنها دلبسته و مشغولیم! Mohammad-erfan.mihanb مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)...ادامه مطلب
ما را در سایت مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت: 0:30

چکیده : ... با عنوان : عید محرومیت وشرمندگی!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) بخوانید :
ذات عید خندیدن است شاد بودن است بخشیدن است اما در همین روزها هستند کسانی که شاد نیستند نمیخندند. و بخشندگی را نمیبینند. و این روزها برایشان جز حسرت و محرومیت و شرمندگی چیزی بهمراه ندارد ایکاش میخو مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)...ادامه مطلب
ما را در سایت مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت: 0:30

چکیده : ... با عنوان : دام صیادان خونخوار! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Bloodthirsty hunters! Poem: Mohammad Khodkhodaie بخوانید :
مرغ پروازی ندانسته؛ به دام صید صیادان خونخواره  نشست ادامه مطلب مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان)...ادامه مطلب
ما را در سایت مجنون مست! (عرفان) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت: 0:30